برای کسانی که «سیزده» را سبب نحسی و مقصر بدبختی‌های خود می‌دانند

برای کسانی که «سیزده» را سبب نحسی و مقصر بدبختی‌های خود می‌دانند: