برای مردمان دانا فرمان علی(ع) به مالک اشتر همان اندازه معجزه است ‌که اژدها شدن عصا

برای مردمان دانا فرمان علی(ع) به مالک اشتر همان اندازه معجزه است ‌که اژدها شدن عصا