با خود مدارا کن

با خودت مدارا کن چه رسد به دیگران