این یک نوع درندگی و بیماری روحی است که کسی برای نیم دانگ بیشتر، حاضر است دیگران را متضرر و بدبخت کند

این یک نوع درندگی و بیماری روحی است که کسی برای نیم دانگ بیشتر، حاضر است دیگران را متضرر و بدبخت کند