اگر بتوان با یک دروغ، گناهکاران را «توبه کار» و همه مردم را «نماز شب‌خوان» کرد، آیا اسلام اجازه گفتن چنین دروغی را می‌دهد؟