اول به فکر تعلیم جاهل درون خودت باش و بعد به فکر تعلیم و اصلاح مردم