اهانت به مقدّسات دیگران

به مقدسات دیگران فحاشی نکنید، حتی بتهای مشرکان