انتظار وظیفه است اما وظیفه، انتظار نیست!

 انتظار وظیفه است اما وظیفه، انتظار نیست!