انتشار جلد دوم کتاب «خطابه‌های اخلاقی»

اگر تمام دنیا را در یک کفه بگذارند ارزش یک لحظه مردم‌آزاری ندارد.
خطابه های اخلاقی
خطابه های اخلاقی

🔹 فساد اجتماع از فساد اخلاق افراد سرچشمه می‌گیرد. منشأ فساد اخلاق این است که ارزش معنویات در نظر افراد پایین برود و ارزش مادیات بالا برود. اگر واقعاً در نظر مردمی عفت و پاکدامنی ارزشی نداشت، راستی و امانت از قیمت افتاد، بازار تقوا و شرافت کساد شد، عدالت و انصاف خریدار نداشت و در مقابل، بازار شهوت‌پرستی و پول‌پرستی رایج شد، امید هیچ صلاح و اصلاحی را در آن اجتماع نمی‌توان داشت.

🔸 اما اگر واقعاً منطق مردمی این شد: «دنیا نیرزد آن که پریشان کنی دلی» یعنی اگر تمام دنیا را به یک کفه بگذارند ارزش یک لحظه مردم‌آزاری ندارد، این مردم در دنیا و آخرت سعادتمند خواهند بود.