امر به معروف و نهی از منکر

ما معروف و منکر چه می شناسیم که چه هست؟