امان از جهالت و نادانی! جهالت بر سر اسلام چه آورده است؟!