اشک معاویه هنگام شنیدن فضائل امیرالمومنین

اشکهای معاویه هنگام شنیدن فضائل امیرالمومنین (ع)