اشتباه برخی جوانان؛ نه هر انسان سنت‌گرایی مخالف آزاد اندیشی است و نه هر فرد سنت‌شکنی آزاداندیش