استاد مطهری و روش‌شناسی پژوهش مسئله‌محور

دکتر علی باقی نصرآبادی

چکیده:

   استاد مطهری به عنوان یک متفکّر خلّاق با اتخاذ روش شناسی پژوهش مساله محور توانست تحقیقاتش را به سمت پاسخگویی به نیازهای فکری مخاطبان خود سوق دهد، و نیاز مخاطبان خود را به خوبی بشناسد و سپس  کمبودهای علمی، فرهنگی و مذهبی جامعه را بر طرف سازد. بدین جهت ایشان تمایز روشی با معاصران خود داشت و مهم‌ترین ضلع تمایز روشی وی، مسئله‌یابی فعّالانه بود. در این مقاله روش‌شناسی شهید مطهری در پژوهش مسئله محور را به منظور کشف و شناسایی روش‌ های استاد، باز شناسی شده است. و مقوّمات این روش را با ارائه مثال‌هایی از سنّت علمی ایشان و همچنین بیانات دانشمندان، استخراج و ارائه کردیده است. آن گاه پس از توضیح دربارة جایگاه روش شناسی پژوهش مسئله محور به مهارت های روش¬شناسی ویژه شهید مطهری در خلال شش محور پرداخته شده است: روشمندی و هدفمندی، ذهن کاونده و چشم مسئله‌یاب مسائل نوپدید بر اساس نیاز جامعه، ارائه چارچوب منسجم فکری واحد،  جلوتر بودن از زمان علمی خویش در پاسخ گویی به کمبودها و خلاءهای علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی جامعه و درک واقع بینانه از آن ها.

کلیدواژه­ها:

روش شناسی، شهید مطهری، پژوهش، مسئله محوری، مسئله یابی

پرسش و پاسخ: