از چه راهی بفهمیم که روزه‌های ما در درگاه الهی مورد قبول واقع شده است؟