آیت الله بروجردی

سخن تکان دهنده آیت الله بروجردی در واپسین روزهای عمر