آیا با دوستی که مرتک حرام می شود باید قطع رابطه کرد؟