آیا اعدام جانی غیرانسانی است؟

«اعدام جانی غیر انسانی است؟» پاسخ استاد مطهری