آیا اسلام با ثروت خدیجه (س) و شمشیر علی (ع) پیش رفته است؟

تعابیر نادرستی که برای تخریب اسلام سلاح به دست دشمنان می‌دهد