آیا اسلام با ثروت خدیجه (س) و شمشیر علی (ع) پیش رفته است؟