آیات ولایت (غدیر خم)

پرسشی قرآنی درباره امامت که اهل تسنن پاسخی برای آن ندارند.