آزادی معنوی

بزرگترین برنامه انبیاء آزادی معنوی است