آزادی انتخاب

اگر مردم در انتخاب خود اشتباه کنند ...