اضافه کردن دیدگاه جدید

باسلام واحترام اجروثواب کارهای فرهنگی درجهت خط قرآن واهل بیت وتربیت افرادغیر قابل شمارش است لذابایدازهرطریق ودرهرکجاوزمان صورت پذیردیکی ازآنهاانتشار وپخش صوتی آثار شهیدمطهری می باشد.باتشکر