اختیار

  • 19 تير 1397 - 10:45
    حکما و فلاسفه درباره «انسان» گفته‌اند که انسان حیوان اجتماعی است، یعنی انسان جانداری است که زیست وی موقوف به همزیستی است. «باهم زیستن» کلمه ساده‌ای نیست، شامل و مستلزم یک جهان معنی است.