شناسه متن : 600
1393/2/13 - 12:03
شکسته نستعلیق
خوشنویسی: