شناسه متن : 231
1393/2/1 - 09:49
دانشکده نفت آبادان
تصاویر استاد:
عکس هایی از مدت اقامت استاد محترم جناب آقای مطهری در آبادان؛ هدیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده نفت آبادان به جناب آقای مرتضی مطهری